معاونت رسیدگی به امور موسسات فرهنگي قرآن و عترت
اهداف و مأموريت‌ها
 
 • تسريع و تسهيل در اعطاء مجوز فعاليت مؤسسات قرآني مردمي (چند منظوره و تك منظوره)
 • پيگيري براي تشكيل انجمن‌هاي قرآن و عترت استان‌ها و شهرستان‌ها و نظارت بر فعاليت آن‌ها
 • نظار بر فعاليت‌ مؤسسات قرآني و تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي و ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • حسابرسي مؤسسات قرآني مردمی
 
مراحل اجرايی اخذ مجوز
 
 • تشكيل پرونده در دفتر كارشناس قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط
 • انجام مصاحبه تخصصي و استعلام از حراست و نيروهاي انتظامي محل توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
 • انجام مصاحبه در مركز هماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني و طرح پرونده در هيأت رسيدگي و صدور مجوز فعاليت
 • شرايط و مدارك مورد نياز اعضاي هيأت مؤسس و مديرمسئول
 •  
شرايط:
 
 • تابعيت جمهوري اسلامي
 • دارا بودن ۲۵ سال و متأهل بودن و يا حداقل ۲۷ سال در مورد اشخاص مجرد
 • داشتن مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن به تشخيص مراجع ذي‌ربط در رشته‌ای مرتبط با حوزه قرآن كريم
 • انجام خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم
 • نداشتن سوءپيشينة كيفري مؤثر و برخورداري از حسن شهرت
 • مهجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
 • داشتن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • صلاحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع فعاليت (براي تقاضاي مراكز تك منظوره)
 • داشتن سابقه مؤثر فعاليت قرآني در مؤسسات و مراكز فرهنگي قرآني معتبر
 
مدارك موردنياز:
 
 • تقاضاي تأسيس با ذكر دلايل توجيهي و اعلام زمينه اصلي فعاليت
 • تصوير تمام صفحات شناسنامه (يك نسخه)
 • تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا معادل آن (مدرك كارشناسي يا بالاتر)
 • تصوير گواهي انجام خدمت وظيفه عمومي و يا ارائه برگ معافيت دائم (در مورد مشمولان)
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر
 • عكس ۴×۳ جديد (۴ قطعه) (با درج نام و نام‌خانوادگي در پشت كليه عكسها)
 • اساسنامه (۱ نسخه) به انضمام صورتجلسات انتخاب اركان اصلي
 • تكميل پرسشنامه‌هاي «درخواست تأسيس» و «مشخصات انفرادي»
 • ارائه سوابق فعاليت‌هاي فرهنگي هنري قرآني